Όροι χρήσης κλήρωσης

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – inpaok.com

To inpaok.com, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος η απόδοση του Eπάθλου θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συναίνεσης των εχόντων την γονική μέριμνα.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄και β΄βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

Οι νικητές είναι ο αριθμός που ορίζεται σε κάθε παιχνίδι. Οι νικητές θα οριστούν κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως που δεν επιδέχεται ανθρώπινη παρεμβολή.
Η εφαρμογή του διαγωνισμού θα εμφανίζεται στη σελίδα του “inpaok.com” στο Facebook (http://www.facebook.com/inpaok). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο κάθε χρήστης προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει κάνει “like” σελίδα της σελίδας “inpaok.com” στο Facebook (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού).

Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου τους οι νικητές θα ενημερώνονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα που κληρώθηκαν ως νικητές. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω επικοινωνίας στο Facebook με προσωπικό μήνυμα, εφόσον η επιλογή για αποστολή μηνύματος είναι ενεργή στο προφίλ τους με σκοπό την ενημέρωση της/του για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που η αποστολή μηνύματος δεν είναι ενεργοποιημένη, ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχει δηλώσει στο Facebook. Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν για να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που θα τους αποσταλεί προσωπικό μήνυμα.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα.Όλα τα δώρα του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:
(α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου,
(β) έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού
(γ) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση των εργαζομένων της Διοργανώτριας
(δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους
(ε) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του συμμετέχοντος είναι μη αληθές, η συμμετοχή του μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια στη σελίδα του “inpaok.com”.

Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης, οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, και δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της σελίδας “inpaok.com”. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. To inpaok.com δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα “inpaok.com” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των likes.

Η σελίδα “inpaok.com”, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πιθανής ή έμμεσης ζημιάς ή κάθε είδους ζημιάς και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από τους ίδιους είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ίδια κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας στο e-mail inpaok.com@gmail.com.

Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτή επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας και του χορηγού. Περαιτέρω η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα.

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/inpaok.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές του διαγωνισμού δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Η «πράσινη» αγωνία ενόψει Τούμπας και ο Κουλιεράκης

Απ΄ όλα έχει και σήμερα το... πανέρι της στήλης

Σκάουτινγκ-Μιρτσέα έδωσαν το ΟΚ για τον Τάισον

Το στόρι πίσω από τη απόκτηση του Βραζιλιάνου

«Μάχη» κορυφής για την Κ15

Με κόσμο το ντέρμπι της Κ19

Αλλαγή στο ντέρμπι της Κ19 του ΠΑΟΚ

«Στραβοπάτημα» για την Κ19 του ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚτσήδικη 10άδα στην Εθνική

Ασταμάτητη η Κ15 του ΠΑΟΚ

Για το διπλό στις Σέρρες η Κ15

Η μεγάλη πρόκριση επί του Ολυμπιακού (video)

Η μέρα που «έφυγε» ο Παντελάκης

Η ημέρα που ο Κονσεϊσάο ήρθε στον ΠΑΟΚ!

Ο τελευταίος τίτλος στο μπάσκετ (videos)

Στη σκιά του Μπλάζεβιτς

Ξόρκισε την κατάρα του ΟΑΚΑ

Το πιο όμορφο βράδυ… (videos)